Propozycje rezolucji
Znaleziono 6 wynik(-i) dla "7 kadencja, Siekierski Czesław Adam"  
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 502.550   RC-B7-0544/2012
11 grudnia 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B7-0544/2012)
S&D (B7-0545/2012)
PPE (B7-0546/2012)
Verts/ALE (B7-0547/2012)
ECR (B7-0548/2012)
w sprawie sytuacji na Ukrainie
2012/2889 (NLE)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Jan Kozłowski
w imieniu grupy PPE
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki, Ioan Mircea Paşcu
w imieniu grupy S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy ECR
POPRAWKI
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.725   RC-B7-0397/2011
5 lipca 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE, S&D (B7-0397/2011)
PPE (B7-0398/2011)
ALDE (B7-0399/2011)
GUE/NGL (B7-0455/2011)
Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii
Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos
w imieniu grupy politycznej PPE
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro
w imieniu grupy politycznej S&D
Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez
w imieniu grupy politycznej ALDE
Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Alfreds Rubiks
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.649   B7-0117/2011
9 lutego 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie podwyżek cen żywności
Mairead McGuinness, Albert Deß, Gay Mitchell, Jean-Paul Gauzès, Michel Dantin, Béla Glattfelder, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Jarosław Kalinowski, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Michèle Striffler, Artur Zasada, Sławomir Witold Nitras
w imieniu grupy politycznej PPE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 441.927   RC-B7-0346/2010
16 czerwca 2010
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
PPE (B7-0346/2010)
ALDE (B7-0399/2010)
GUE/NGL (B7-0400/2010)
S&D (B7-0402/2010)
ECR (B7-0403/2010)
w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech
Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras
w imieniu grupy politycznej PPE
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
w imieniu grupy politycznej ALDE
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy politycznej ECR
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 441.927   B7-0346/2010
14 czerwca 2010
XML  PDF  WORD 
zamykający debatę na temat oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie klęsk żywiołowych w Europie Środkowej
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras
w imieniu grupy politycznej PPE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 428.657   B7-0053/2009
14 września 2009
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0208/2009
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim
Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza
w imieniu grupy politycznej PPE
Informacja prawna