Предложения за резолюции
17 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 507.375   B7-0123/2013
6 март 2013 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността
относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза
(2013/2543 (RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
от името на групата S&D
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 март 2013 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
от името на групата PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
от името на групата S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
от името на групата ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
от името на групата Verts/ALE
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 465.728   B7-0400/2011
4 юли 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно промените в достиженията на правото от Шенген
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
от името на групата S&D
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 юли 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
относно промени в достиженията на правото от Шенген
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
от името на групата PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
от името на групата S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Станимир Илчев, Антония Първанова, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
от името на групата Verts/ALE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 465.705   B7-0380/2011
29 юни 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7-0316/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
относно преработената конституция на Унгария
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
от името на групата S&D
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 юли 2011 г.
XML  PDF  WORD 
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
oтносно преработената конституция на Унгария
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
от името на групата S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 455.858   B7-0031/2011
12 януари 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 и O-0216/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
относно нарушаване на правото на свобода на изразяването и дискриминация на основата на сексуална ориентация в Литва
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
от името на групата ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
от името на групата Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
от името на групата S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/рев. 1
7 септември 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ивайло Калфин
от името на групата S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Метин Казак, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
от името на групата ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
от името на групата Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 446.576   B7-0493/2010
6 септември 2010 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
от името на групата S&D
1 2
Правна информация