Forslag til beslutning
17 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Beňová Monika"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 507.375   B7-0123/2013
6. marts 2013
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
for S&D-Gruppen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. marts 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
for PPE-Gruppen
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
forfor ALDE-Gruppen
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
for Verts/ALE-Gruppen
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat
forfor GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 465.728   B7-0400/2011
4. juli 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om ændring af Schengenreglerne
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
for S&D-Gruppen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. juli 2011
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
om ændring af Schengenreglerne
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
for ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
for Verts/ALE-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 465.705   B7-0380/2011
29. juni 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0316/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
vedrørende den reviderede ungarske forfatning
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
for S&D-Gruppen
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. juli 2011
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
om den ændrede ungarske grundlov
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
forfor ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat
forfor GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 455.858   B7-0031/2011
12. januar 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 og O-0216/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
om krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
forfor ALDE-Gruppen
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
for Verts/ALE-Gruppen
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
for S&D-Gruppen
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
forfor GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/Rev. 1
7. september 2010
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
om situationen for romaerne og retten til fri bevægelighed i EU
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
forfor ALDE-Gruppen
Hélène Flautre, Catherine Grèze
for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
forfor GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 446.576   B7-0493/2010
6. september 2010
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om situationen for romaerne og retten til fri bevægelighed i EU
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
for S&D-Gruppen
1 2
Juridisk meddelelse