Προτάσεις ψηφίσματος
17 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.375   B7-0123/2013
6 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Νίκος Χρυσόγελος, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.728   B7-0400/2011
4 Ιουλίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 Ιουλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.705   B7-0380/2011
29 Ιουνίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης B7-0316/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού
σχετικά με το αναθεωρημένο ουγγρικό Σύνταγμα
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 Ιουλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
σχετικά με το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ουγγαρίας
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 455.858   B7-0031/2011
12 Ιανουαρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σε συνέχεια των Ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 και O-0216/2010,
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφαρσης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού στη Λιθουανία
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cornelis de Jong, Νικόλαος Χουντής, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/αναθ. 1
7 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελευθερία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jean-Luc Mélenchon
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.576   B7-0493/2010
6 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου