Προτάσεις ψηφίσματος
17 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Beňová Monika"  
1 2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 439.722   B7-0223/2010
17 Μαρτίου 2010
XML  PDF  WORD 

σε συνέχεια των Ερωτήσεων για Προφορική Απάντηση B7-0013/2010, B7-0014/2010, B7-0202/2010 και B7-0203/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά
Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 439.721   RC-B7-0222/2010/αναθ. 1
22 Μαρτίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0222/2010)
PPE (B7-0223/2010)
Verts/ALE (B7-0224/2010)
GUE/NGL (B7-0225/2010)
σχετικά με τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά
Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jaroslav Paška
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 432.862   B7-0278/2009
15 Δεκεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0238/2009
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με την προάσπιση της αρχής της επικουρικότητας
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.701   B7-0093/2009
14 Οκτωβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19 Οκτωβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.633   B7-0029/2009
9 Σεπτεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των Ερωτήσεων για Προφορική Απάντηση Β7-0201/2009 και Β7-0202/2009
σύμφωνα με τα άρθρα 115 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 423.210   RC-B7-0026/2009
14 Σεπτεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0026/2009)
PPE (B7-0027/2009)
S&D (B7-0029/2009)
Verts/ALE (B7-0030/2009)
GUE/NGL (B7-0031/2009)
σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου