Päätöslauselmaesitykset
17 osumaa haulle "7. vaalikausi, Beňová Monika"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.375   B7-0123/2013
6. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
PPE-ryhmän puolesta
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.728   B7-0400/2011
4. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Schengenin muuttamisesta
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
Schengen-järjestelmän muuttamisesta
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
Verts/ALE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.705   B7-0380/2011
29. kesäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0316/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Unkarin tarkistetusta perustuslaista
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
S&D-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
Unkarin perustuslain tarkistamisesta
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.858   B7-0031/2011
12. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 ja O-0216/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
ALDE-ryhmän puolesta
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
S&D-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.576   B7-0493/2010
6. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
S&D-ryhmän puolesta
1 2
Oikeudellinen huomautus