Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "17" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Beňová Monika"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 507.375   B7-0123/2013
2013 m. kovo 6 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl kovos prieš rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos nusikaltimus stiprinimo
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
2013 m. kovo 11 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
dėl kovos prieš rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos nusikaltimus stiprinimo
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
PPE frakcijos vardu
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
ALDE frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
Verts/ALE frakcijos vardu
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 465.728   B7-0400/2011
2011 m. liepos 4 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl Šengeno sistemos pasikeitimų
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
2011 m. liepos 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
dėl Šengeno sistemos pasikeitimų
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
PPE frakcijos vardu
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
ALDE frakcijos vardu
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
Verts/ALE frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 465.705   B7-0380/2011
2011 m. birželio 29 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7-0316/2011
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl persvarstytos Vengrijos Konstitucijos
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
S&D frakcijos vardu
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
2011 m. liepos 1 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
dėl persvarstytos Vengrijos Konstitucijos
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 455.858   B7-0031/2011
2011 m. sausio 12 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 ir O-0216/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
ALDE frakcijos vardu
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE frakcijos vardu
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
S&D frakcijos vardu
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/perž. 1
2010 m. rugsėjo 7 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
dėl romų padėties ir judėjimo laisvės Europos Sąjungoje
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE frakcijos vardu
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.576   B7-0493/2010
2010 m. rugsėjo 6 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl romų padėties ir judėjimo laisvės Europos Sąjungoje
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
S&D frakcijos vardu
1 2
Teisinis pranešimas