Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 17 ar "7. parlamentārais sasaukums, Beňová Monika"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.375   B7-0123/2013
2013. gada 6. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
2013. gada 11. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
PPE grupas vārdā
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
Verts/ALE grupas vārdā
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.728   B7-0400/2011
2011. gada 4. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par pārmaiņām Šengenas zonā
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
S&D grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
2011. gada 5. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
par pārmaiņām Šengenas zonā
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
PPE grupas vārdā
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
Verts/ALE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.705   B7-0380/2011
2011. gada 29. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0316/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
Par Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšanu
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
S&D grupas vārdā
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
2011. gada 1. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
par Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšanu
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 455.858   B7-0031/2011
2011. gada 12. janvāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 un O-0216/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par vārda brīvības pārkāpšanu un ar seksuālo orientāciju saistīto diskrimināciju Lietuvā
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
ALDE grupas vārdā
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE grupas vārdā
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
S&D grupas vārdā
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/pārsk 1
2010. gada 7. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
par romu stāvokli un pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE grupas vārdā
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.576   B7-0493/2010
2010. gada 6. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par romu stāvokli un pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
S&D grupas vārdā
1 2
Juridisks paziņojums