Ontwerpresoluties
17 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Beňová Monika"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.375   B7-0123/2013
6 maart 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatdelicten
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
namens de S&D-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 maart 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
namens de PPE-Fractie
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
namens de ALDE-Fractie
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
namens de Verts/ALE-Fractie
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 465.728   B7-0400/2011
4 juli 2011
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de veranderingen in het Verdrag van Schengen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
namens de S&D-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 juli 2011
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
over veranderingen in het Verdrag van Schengen
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-Fractie
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
namens de S&D-Fractie
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
namens de ALDE-Fractie
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
namens de Verts/ALE-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 465.705   B7-0380/2011
29 juni 2011
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0316/2011
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de herziene Hongaarse grondwet
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
namens de S&D-Fractie
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 juli 2011
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
over de herziene Hongaarse grondwet
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie
Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 455.858   B7-0031/2011
12 januari 2011
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 en O-0216/2010
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de schending van de vrijheid van meningsuiting en discriminatie op grond van seksuele geaardheid in Litouwen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie
AMENDEMENTEN
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7 september 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
over de situatie van de Roma en het vrije verkeer in de Europese Unie
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
namens de ALDE-Fractie
Hélène Flautre, Catherine Grèze
namens de Verts/ALE-Fractie
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
namens de GUE/NGL-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 446.576   B7-0493/2010
6 september 2010
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de situatie van de Roma en het vrije verkeer in de Europese Unie
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
namens de S&D-Fractie
1 2
Juridische mededeling