Propozycje rezolucji
Znaleziono 17 wynik(-i) dla "7 kadencja, Beňová Monika"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.375   B7-0123/2013
6 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie zaostrzenia walki z rasizmem, ksenofobią i przestępstwami z nienawiści
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
w imieniu grupy S&D
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
w sprawie zaostrzenia walki z rasizmem, ksenofobią i przestępstwami popełnianymi z nienawiści
2013/2543 (RSP)
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
w imieniu grupy PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
w imieniu grupy ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
w imieniu grupy Verts/ALE
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.728   B7-0400/2011
4 lipca 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie zmiany konwencji z Schengen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
w imieniu grupy politycznej S&D
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 lipca 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
w sprawie zmiany konwencji z Schengen
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu,
w imieniu grupy politycznej PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu,
w imieniu grupy politycznej S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro,
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka,
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.705   B7-0380/2011
29 czerwca 2011
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7- 0316/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie zmiany węgierskiej konstytucji
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 lipca 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
w sprawie zmiany węgierskiej konstytucji
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
w imieniu grupy politycznej S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
w imieniu grupy politycznej ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 455.858   B7-0031/2011
12 stycznia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 i O-0216/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie naruszenia wolności słowa oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną na Litwie
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
w imieniu grupy politycznej ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
w imieniu grupy politycznej S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/popr. 1
7 września 2010
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
w imieniu grupy politycznej S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
w imieniu grupy politycznej ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 446.576   B7-0493/2010
6 września 2010
XML  PDF  WORD 
zamykający debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
w imieniu grupy politycznej S&D
1 2
Informacja prawna