Propuneri de rezoluţie
17 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Beňová Monika"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 507.375   B7-0123/2013
6 martie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei și a infracțiunilor motivate de ură
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
în numele Grupului S&D
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 martie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4)din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei și a infracțiunilor motivate de ură
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
în numele Grupului PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
în numele Grupului Verts/ALE
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 465.728   B7-0400/2011
4 iulie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la modificările aduse sistemului Schengen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
în numele Grupului S&D
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 iulie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
referitoare la modificările aduse sistemului Schengen
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
în numele Grupului PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 465.705   B7-0380/2011
29 iunie 2011
XML  PDF  WORD 

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0316/2011
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la Constituția ungară revizuită
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
în numele Grupului S&D
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 iulie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
referitoare la Constituția ungară revizuită
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 455.858   B7-0031/2011
12 ianuarie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 și O-0216/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
în numele Grupului ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
în numele Grupului S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7 septembrie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
referitoare la situația romilor și la libera circulație în Uniunea Europeană
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
în numele Grupului ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 446.576   B7-0493/2010
6 septembrie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația romilor și la libera circulație în Uniunea Europeană
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
în numele Grupului S&D
1 2
Notă juridică