Návrhy uznesenia
Výsledky: 17 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Beňová Monika"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH UZNESENIA
PE 507.375   B7-0123/2013
6. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a zločinom z nenávisti
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
v mene poslaneckého klubu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 465.728   B7-0400/2011
4. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zmenách schengenských pravidiel
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
v mene skupiny S&D
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
o zmenách Schengenu
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH UZNESENIA
PE 465.705   B7-0380/2011
29. júna 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0316/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o revízii maďarskej ústavy
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
v mene skupiny S&D
Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
o revízii maďarskej ústavy
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 455.858   B7-0031/2011
12. januára 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 a O-0216/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
v mene skupiny ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
v mene skupiny Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
v mene skupiny S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
v mene skupiny ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 446.576   B7-0493/2010
6. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
v mene skupiny S&D
1 2
Právne oznámenie