Predlogi resolucije
Rezultati: 17 za besede: "7. mandat, Beňová Monika"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 507.375   B7-0123/2013
6. marca 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
v imenu skupine S&D
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. marca 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
v imenu skupine PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
v imenu skupine ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
v imenu skupine Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 465.728   B7-0400/2011
4. julija 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o spremembah v zvezi s Schengnom
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
v imenu skupine S&D
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
o spremembah v zvezi s Schengnom
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
v imenu skupine PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander grof Lambsdorfski, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
vv imenu skupine Verts/ALE
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 465.705   B7-0380/2011
29. junija 2011
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B7-0316/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o prenovi madžarske ustave
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
v imenu skupine S&D
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. julija 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
o prenovi madžarske ustave
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 455.858   B7-0031/2011
12. januarja 2011
XML  PDF  WORD 
k vprašanjem za ustni odgovor B7-0669/2010 in B7-0803/2010, B7-0804/2010 ter O-0216/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o kršitvah svobode govora in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti v Litvi
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
v imenu skupine ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
v imenu skupine Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
v imenu skupine S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
o položaju Romov in svobodi gibanja v Evropski uniji
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivajlo Kalfin
v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
v imenu skupine ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
v imenu skupine Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jean-Luc Mélenchon
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.576   B7-0493/2010
6. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o položaju Romov in svobodi gibanja v Evropski uniji
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
v imenu skupine S&D
1 2
Pravno obvestilo