Förslag till resolution
17 träff(ar) för "7:e valperioden, Beňová Monika"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.375   B7-0123/2013
6 mars 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om en intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott
(2013/2543(RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
för S&D-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 mars 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
om en intensifiering av kampen mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
för PPE-gruppen
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
för Verts/ALE-gruppen
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.728   B7-0400/2011
4 juli 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om förändringarna av Schengen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
för S&D-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 juli 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
om förändringar av Schengen
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
för PPE-gruppen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
för Verts/ALE-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.705   B7-0380/2011
29 juni 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0316/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om Ungerns reviderade författning
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
för S&D-gruppen
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 juli 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
om Ungerns reviderade författning
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 455.858   B7-0031/2011
12 januari 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 och O-0216/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen
Renate Weber, Sophie in't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells
för ALDE-gruppen
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Albrecht
för Verts/ALE-gruppen
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
för S&D-gruppen
Dennis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
för GUE/GNL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/ändr. 1
7 september 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
om romernas situation och fri rörlighet i Europeiska unionen
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
för ALDE-gruppen
Hélène Flautre, Catherine Grèze
för Verts/ALE-gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.576   B7-0493/2010
6 september 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om romernas situation och om den fria rörligheten inom Europeiska unionen
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
för S&D-gruppen
1 2
Rättsligt meddelande