Предложения за резолюции
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Krahmer Holger"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 432.874   B7-0026/2010
13 януари 2010 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението в Йемен
Holger Krahmer, Graham Watson
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8 февруари 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
относно положението в Йемен
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
от името на групата S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
от името на групата ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
от името на групата ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
от името на групата EFD
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация