Návrhy usnesení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Krahmer Holger"  
NÁVRH USNESENÍ
PE 432.874   B7-0026/2010
13. ledna 2010
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o situaci v Jemenu
Holger Krahmer, Graham Watson
za skupinu ALDE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8. února 2010
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
o situaci v Jemenu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
za skupinu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
za skupinu S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
za skupinu ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
za skupinu ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
za skupinu EFD
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění