Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Krahmer Holger" kohta leiti 2 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 432.874   B7-0026/2010
13. jaanuar 2010
XML  PDF  WORD 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Jeemenis
Holger Krahmer, Graham Watson
fraktsioon ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8. veebruar 2010
XML  PDF  WORD 
Esitatud vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Olukord Jeemenis
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
fraktsiooni PPE nimel
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
fraktsiooni S&D nimel
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
fraktsiooni ALDE nimel
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
fraktsiooni EFD nimel
MUUDATUSED
Õigusalane teave