Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Krahmer Holger"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.874   B7-0026/2010
2010 m. sausio 13 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl padėties Jemene
Holger Krahmer, Graham Watson
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
2010 m. vasario 8 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
dėl padėties Jemene
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
S&D frakcijos vardu
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
ALDE frakcijos vardu
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
EFD frakcijos vardu
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas