Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Krahmer Holger"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 432.874   B7-0026/2010
13. januára 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii v Jemene
Holger Krahmer, Graham Watson
v mene skupiny ALDE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8. februára 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
o situácii v Jemene
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
v mene poslaneckého klubu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
v mene skupiny S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
v mene skupiny ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
v mene skupiny EFD
Právne oznámenie