Προτάσεις ψηφίσματος
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Handzlik Małgorzata"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.270   B7-0248/2012
21 Μαΐου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0115/2012 και B7-0116/2012
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τις ποσοστώσεις επί των αδειών παραμονής που χορηγεί η Ελβετία σε υπηκόους της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
(2012/2661(RSP))
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, Csaba Őry, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas, Danuta Jazłowiecka, Hubert Pirker
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Ramon Tremosa i Balcells, Jan Mulder
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heide Rühle, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka, Franziska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Milan Cabrnoch, Adam Bielan, Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.634   B7-0343/2011
26 Μαΐου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού
σχετικά με την 100 επέτειο της απονομής του βραβείου Νόμπελ στην Maria Skłodowska-Curie
Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka,Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sophie Auconie, Marielle Gallo, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin-Chartier
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 441.927   RC-B7-0346/2010
16 Ιουνίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-Β7-0346/2010)
ALDE (B7-0399/2010)
GUE/NGL (B7-0400/2010)
S&D (B7-0402/2010)
ECR (B7-0403/2010)
σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως δε στην Πολωνία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία
Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Γεώργιος Σταυρακάκης, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου