Állásfoglalási indítványok
3 találat a következőre: "7. ciklus, Handzlik Małgorzata"  
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 489.270   B7-0248/2012
2012. május 21.
XML  PDF  WORD 
a B7-0115/2012. és a B7-0116/2012. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a lengyel, litván, lett, észt, szlovén, szlovák, cseh és magyar állampolgárságú személyeknek adott tartózkodási engedélyek számára vonatkozó svájci kvóták
((2012/2661(RSP))
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, Csaba Őry, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas, Danuta Jazłowiecka, Hubert Pirker
a PPE képviselőcsoport nevében
Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec
az S&D képviselőcsoport nevében
Sarah Ludford, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Ramon Tremosa i Balcells, Jan Mulder
az ALDE képviselőcsoport nevében
Heide Rühle, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka, Franziska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Milan Cabrnoch, Adam Bielan, Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski
az ECR képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 465.634   B7-0343/2011
2011. május 26.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 120. cikke alapján
a Nobel-díj Marie Skłodowska-Curie-nek ítélése századik évfordulója alkalmából
Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sophie Auconie, Marielle Gallo, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin-Chartier
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.927   RC-B7-0346/2010
2010. június 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0346/2010)
ALDE (B7-0399/2010)
GUE/NGL (B7-0400/2010)
S&D (B7-0402/2010)
ECR (B7-0403/2010)
a közép-európai országokban, különösen a Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon bekövetkezett árvizekről
Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras,
a PPE képviselőcsoport nevében
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi,
az S&D képviselőcsoport nevében
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
Jogi nyilatkozat