Предложения за резолюции
7 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Bodu Sebastian Valentin"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 493.578   B7-0422/2012
5 септември 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно изработването на стратегия относно сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз за превенция и борба с горските пожари
Sebastian Valentin Bodu
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 483.206   B7-0154/2012
12 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Андрей Ковачев, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Илиана Иванова, Lena Kolarska-Bobińska, Мария Неделчева, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
от името на групата PPE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 455.863   B7-0035/2011
13 януари 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно заглавната страница на обикновените (туристически) паспорти, издавани от държавите-членки на техните граждани
Sebastian Valentin Bodu
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 446.628   B7-0537/2010
28 септември 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно заменянето на понятието „роми”
Sebastian Valentin Bodu
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 446.620   B7-0530/2010
15 септември 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно създаването на Европейска митническа агенция
Sebastian Valentin Bodu
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 439.757   B7-0236/2010
15 април 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно създаването на обща нормативна рамка за лечението на безплодие
Sebastian Valentin Bodu и Traian Răzvan Ungureanu
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 432.988   B7-0130/2010
1 март 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
относно въвеждане на графична система за отбелязване на потреблението на гориво от автомобилите
Sebastian Valentin Bodu
Правна информация