Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 7 ar "7. parlamentārais sasaukums, Bodu Sebastian Valentin"  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.578   B7-0422/2012
2012. gada 5. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
par Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbības stratēģijas izstrādāšanu mežu ugunsgrēku novēršanai un apkarošanai
Sebastian Valentin Bodu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 483.206   B7-0154/2012
2012. gada 12. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
PPE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 455.863   B7-0035/2011
2011. gada 13. janvāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
par dalībvalstu pilsoņiem izsniegto parasto (tūrisma) pasu vāku
Sebastian Valentin Bodu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.628   B7-0537/2010
2010. gada 28. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
on replacing the term ‘Roma’0par termina „romi” aizstāšanu
Sebastian Valentin Bodu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.620   B7-0530/2010
2010. gada 15. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
par Eiropas Muitas aģentūras izveidi
Sebastian Valentin Bodu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 439.757   B7-0236/2010
2010. gada 15. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
par saskaņota tiesiskā regulējuma izveidi attiecībā uz neauglības ārstēšanu
Sebastian Valentin Bodu un Traian Răzvan Ungureanu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 432.988   B7-0130/2010
2010. gada 1. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu
par sistēmas izveidi mehānisko transportlīdzekļu degvielas patēriņa vizuālai marķēšanai
Sebastian Valentin Bodu
Juridisks paziņojums