Förslag till resolution
7 träff(ar) för "7:e valperioden, Bodu Sebastian Valentin"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.578   B7-0422/2012
5 september 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om utarbetandet av en strategi för samarbete mellan EU:s medlemsstater för att förebygga och bekämpa skogsbränder
Sebastian Valentin Bodu
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.206   B7-0154/2012
12 mars 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
för PPE-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 455.863   B7-0035/2011
13 januari 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om omslaget på vanliga (turist)pass som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare
Sebastian Valentin Bodu
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.628   B7-0537/2010
28 september 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om ersättning av beteckningen ”romer”
Sebastian Valentin Bodu
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.620   B7-0530/2010
15 september 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om inrättande av en europeisk tullmyndighet
Sebastian Valentin Bodu
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 439.757   B7-0236/2010
15 april 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om en gemensam rättslig ram för infertilitetsbehandling
Sebastian Valentin Bodu och Traian Ungureanu
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 432.988   B7-0130/2010
1 mars 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen
om införandet av ett visuellt system som anger bilars bränsleförbrukning
Sebastian Valentin Bodu
Rättsligt meddelande