Предложения за резолюции
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Jensen Anne E."  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 юли 2013 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г.
(2012/2799(RSP))
Жозеф Дол, Ален Ламасур, Жан-Люк Дехане
от името на групата PPE
Ханес Свобода, Ивайло Калфин
от името на групата S&D
Ги Верхофстад, Ане Е. Йенсен
от името на групата ALDE
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 515.878   B7-0334/2013
1 юли 2013 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността
относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР
(2012/2799(RSP))
Ги Верхофстад, Ане Е. Йенсен, Ян Мьолдер
от името на групата ALDE
Правна информация