Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Jensen Anne E."  
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφισμάτων των ομάδων:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 515.878   B7-0334/2013
1 Ιουλίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας ΠΔΠ
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου