Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Jensen Anne E."  
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2013. gada 2. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
PPE grupas vārdā
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
ALDE grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 515.878   B7-0334/2013
2013. gada 1. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par pārskatu par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
ALDE grupas vārdā
Juridisks paziņojums