Предложения за резолюции
18 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Stevenson Struan"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 529.542   B7-0189/2014
19 февруари 2014 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението в Ирак
(2014/2565(RSP))
Чарлз Танък, Струан Стивънсън
от името на групата ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 февруари 2014 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
относно положението в Ирак
(2014/2565(RSP))
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Елмар Брок, Марейд Макгинес, Кристиан Дан Преда, РиаОмен-Ройтен, Туне Келам, Франсиско Хосе Милян Мон, Дьорд Шьопфлин, Бернд Поселт, Кшищоф Лисек, Алф Свенсон, Естер де Ланге, Роберта Анджелили, Сари Есаях, Алехо Видал-Куадрас, Дубравка Шуйца, Елена Бъсеску, Давор Иво Щир, Арно Данжан, Токиа Саифи, Филип Качмарек, Салвадор Седо и Алабарт
от името на групата PPE
Пино Арлаки, Вероник Дьо Кайзьор, Ана Гомеш, Силвия Коста, Либор Роучек
от името на групата S&D
Йелко Кацин, Маритйе Схаке, Рамон Тремоса и Балсейс, Луи Мишел, Исаскун Билбао Барандика, Хану Такула
от името на групата ALDE
Таря Кронберг
от името на групата Verts/ALE
Чарлз Танък, Струан Стивънсън
от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9 октомври 2013 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
относно неотдавнашните прояви на насилие в Ирак
(2013/2874(RSP))
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Кристиан Дан Преда, Алехо Видал-Куадрас, Бернд Поселт, Мария Габриел, Туне Келам, Едуард Кукан, Роберта Анджелили, Лайма Люция Андрикене, Анджей Гжиб, Петри Сарвама, Моника Луиза Маковей, Ейя-Рита Корхола, Филип Булан, Жан Роата, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Сари Есаях, Кшищоф Лисек, Токиа Саифи, Мартин Кастлер, Богуслав Соник
от името на групата PPE
Вероник Дьо Кайзьор, Ана Гомеш, Силвия Коста, Мария Елени Копа, Пино Арлаки, Корина Крецу, Йоанна Сенишин, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Митро Репо, Марк Тарабела, Андигони Пападопулу, Мария Мунис Де Уркиса
от името на групата S&D
Йелко Кацин, Луи Мишел, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке
от името на групата ALDE
Таря Кронберг, Барбара Лохбилер, Никол Кил-Нилсен, Раул Ромева и Руеда
от името на групата Verts/ALE
Чарлз Танък, Струан Стивънсън, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Ришард Чарнецки
от името на групата ECR
Ярослав Пашка
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 март 2013 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Ирак: тежкото положение на малцинствените групи, включително иракските туркмени
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
от името на групата S&D
Метин Казак, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
от името на групата ECR
Jaroslav Paška
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 489.308   B7-0279/2012
6 юни 2012 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
от името на групата ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 483.124   B7-0066/2012
13 февруари 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпроси B7-0038/2012 и B7-0029/2012 с искане за устен отговор
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
относно общата политика в областта на рибарството и производството на публични блага
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
от името на групата ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15 февруари 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага
Maria do Céu Patrão Neves
от името на група PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Илияна Малинова Йотова, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
от името на група S&D
Pat the Cope Gallagher, Филиз Хакъева Хюсменова, Giommaria Uggias
от името на група ALDE
Isabella Lövin
от името на група Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
от името на група ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15 ноември 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г.
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
от името на групата PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
от името на групата S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
от името на групата ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
от името на групата ECR
Niki Tzavela
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2
Правна информация