Προτάσεις ψηφίσματος
18 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Stevenson Struan"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.542   B7-0189/2014
19 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 Φεβρουαρίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Tarja Cronberg
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9 Οκτωβρίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με τα άρθρα 122, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
σχετικά με τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, María Muñiz De Urquiza
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 Μαρτίου 2013
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
σχετικά με το Ιράκ: η δεινή κατάσταση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ιρακινών Τουρκομάνων
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Μαρία Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jaroslav Paška
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.308   B7-0279/2012
6 Ιουνίου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους Ίδιους Πόρους
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 483.124   B7-0066/2012
13 Φεβρουαρίου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0038/2012 και B7-0029/2012
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την παραγωγή δημοσίων αγαθών (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15 Φεβρουαρίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών
Maria do Céu Patrão Neves
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15 Νοεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Νίκη Τζαβέλα
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου