Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Stevenson Struan" kohta leiti 18 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 529.542   B7-0189/2014
19. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Iraagis
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. veebruar 2014
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
Olukord Iraagis
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
fraktsiooni PPE nimel
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9. oktoober 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
Hiljutine vägivald Iraagis
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
fraktsiooni ECR nimel
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. märts 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Iraak ning vähemusrühmade, sh Iraagi türkmeenide tõsine olukord
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
fraktsiooni S&D nimel
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
fraktsiooni ECR nimel
Jaroslav Paška
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 489.308   B7-0279/2012
6. juuni 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 483.124   B7-0066/2012
13. veebruar 2012
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0038/2012 ja B7-0029/2012 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
Ühine kalanduspoliitika ja avalike hüvede loomine
(2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15. veebruar 2012
PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse
Maria do Céu Patrão Neves
fraktsiooni PPE nimel
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
fraktsiooni S&D nimel
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
fraktsiooni ALDE nimel
Isabella Lövin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15. november 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
28. novembril 2011 toimuv ELi ja USA tippkohtumine
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
fraktsiooni S&D nimel
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
fraktsiooni ALDE nimel
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
fraktsiooni ECR nimel
Niki Tzavela
MUUDATUSED
1 2
Õigusalane teave