Päätöslauselmaesitykset
18 osumaa haulle "7. vaalikausi, Stevenson Struan"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.542   B7-0189/2014
19. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Irakin tilanteesta
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
Irakin tilanteesta
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
PPE-ryhmän puolesta
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
S&D-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9. lokakuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
viimeaikaisesta väkivallasta Irakissa
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
S&D-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
ALDE-ryhmän puolesta
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarneck
ECR-ryhmän puolesta
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
S&D-ryhmän puolesta
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR-ryhmän puolesta
Jaroslav Paška
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.308   B7-0279/2012
6. kesäkuuta 2012
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.124   B7-0066/2012
13. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0038/2012 ja B7-0029/2012 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
yhteisestä kalastuspolitiikasta ja julkisten hyödykkeiden tuottamisesta (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuottamisessa
Maria do Céu Patrão Neves
PPE-ryhmän puolesta
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
S&D-ryhmän puolesta
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
ALDE-ryhmän puolesta
Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15. marraskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta 28. marraskuuta 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
S&D-ryhmän puolesta
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
ALDE-ryhmän puolesta
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
Niki Tzavela
TARKISTUKSET
1 2
Oikeudellinen huomautus