Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "18" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Stevenson Struan"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.542   B7-0189/2014
2014 m. vasario 19 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl padėties Irake
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
2014 m. vasario 25 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
dėl padėties Irake
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
PPE frakcijos vardu
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
S&D frakcijos vardu
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE frakcijos vardu
Tarja Cronberg
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
2013 m. spalio 9 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
dėl pastarojo meto smurto atvejų Irake
(2013/2847(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
S&D frakcijos vardu
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
ALDE frakcijos vardu
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
2013 m. kovo 13 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Irakas: sunki mažumų grupių, įskaitant Irako turkmėnus, padėtis
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
S&D frakcijos vardu
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR frakcijos vardu
Jaroslav Paška
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 489.308   B7-0279/2012
2012 m. birželio 6 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 483.124   B7-0066/2012
2012 m. vasario 13 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B7-0038/2012 ir B7-0029/2012
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl bendros žuvininkystės politikos ir viešųjų gėrybių gamybos (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
2012 m. vasario 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio į viešųjų gėrybių kūrimą
Maria do Céu Patrão Neves
PPE frakcijos vardu
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
S&D frakcijos vardu
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
ALDE frakcijos vardu
Isabella Lövin
Verts/ALE frakcijos vardu
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
2011 m. lapkričio 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
dėl 2011 m. lapkričio 28 d. vyksiančio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
PPE frakcijos vardu
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
S&D frakcijos vardu
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
ALDE frakcijos vardu
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
ECR frakcijos vardu
Niki Tzavela
PAKEITIMAI
1 2
Teisinis pranešimas