Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 18 ar "7. parlamentārais sasaukums, Stevenson Struan"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.542   B7-0189/2014
2014. gada 19. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par stāvokli Irākā
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
2014. gada 25. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
par stāvokli Irākā
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
PPE grupas vārdā
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
S&D grupas vārdā
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE grupas vārdā
Tarja Cronberg
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
2013. gada 9. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
par nesenajiem vardarbības uzliesmojumiem Irākā
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
S&D grupas vārdā
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
ECR grupas vārdā
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
2013. gada 13. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
par Irāku — mazākumtautību, tai skaitā Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR grupas vārdā
Jaroslav Paška
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.308   B7-0279/2012
2012. gada 6. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
ECR grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 483.124   B7-0066/2012
2012. gada 13. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7-0038/2012 un B7-0029/2012, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par kopējo zivsaimniecības politiku un sabiedrisko preču ražošanu (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
2012. gada 15. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā
Maria do Céu Patrão Neves
PPE grupas vārdā
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
S&D grupas vārdā
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
ALDE grupas vārdā
Isabella Lövin
Verts/ALE grupas vārdā
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
2011. gada 15. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
par ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 28. novembrī
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
PPE grupas vārdā
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
S&D grupas vārdā
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
ALDE grupas vārdā
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
ECR grupas vārdā
Niki Tzavela
GROZĪJUMI
1 2
Juridisks paziņojums