Propozycje rezolucji
Znaleziono 18 wynik(-i) dla "7 kadencja, Stevenson Struan"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2
PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.542   B7-0189/2014
19 lutego 2014
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Iraku
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
w imieniu grupy ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 lutego 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
w sprawie sytuacji w Iraku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
w imieniu grupy PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
w imieniu grupy S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
w imieniu grupy ALDE
Tarja Cronberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
w imieniu grupy ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9 października 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
w sprawie niedawnych aktów przemocy w Iraku
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
w imieniu grupy S&D
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
w imieniu grupy ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
w imieniu grupy ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
w sprawie Iraku: trudna sytuacja grup mniejszościowych, w tym irackich Turkmenów
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
w imieniu grupy S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
w imieniu grupy ECR
Jaroslav Paška
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 489.308   B7-0279/2012
6 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
MOTION FOR A RESOLUTION100PROJEKT REZOLUCJI
to wind up the debate on statements by the Council and the Commission100zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure100zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
on Multiannual Financial Framework and Own Resources
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
on behalf of the ECR Group100w imieniu grupy ECR
PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.124   B7-0066/2012
13 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7-0038/2012 i B7-0029/2012
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa i wytwarzania dóbr publicznych (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
w imieniu grupy politycznej ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
w sprawie wkładu wspólnej polityki rybołówstwa na rzecz wytwarzania dóbr publicznych
Maria do Céu Patrão Neves
w imieniu grupy politycznej PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
w imieniu grupy politycznej S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
w imieniu grupy politycznej ALDE
Isabella Lövin
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
w imieniu grupy politycznej ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15 listopada 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
w sprawie szczytu UE-USA, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r.
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
w imieniu grupy politycznej PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
w imieniu grupy politycznej S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
w imieniu grupy politycznej ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy politycznej ECR
Niki Tzavela
POPRAWKI
1 2
Informacja prawna