Návrhy uznesenia
Výsledky: 18 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Stevenson Struan"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
NÁVRH UZNESENIA
PE 529.542   B7-0189/2014
19. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii v Iraku
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
v mene skupiny ECR
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
o situácii v Iraku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
v mene poslaneckého klubu PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
v mene skupiny S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
v mene skupiny ALDE
Tarja Cronberg
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
v mene skupiny ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
o nedávnom násilí v Iraku
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
v mene skupiny S&D
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
v mene skupiny ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
v mene skupiny ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
o Iraku: kritická situácia menšín vrátane irackých Turkménov
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
v mene skupiny S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
v mene skupiny ECR
Jaroslav Paška
NÁVRH UZNESENIA
PE 489.308   B7-0279/2012
6. júna 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch
2012/2678(RSP).
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
NÁVRH UZNESENIA
PE 483.124   B7-0066/2012
13. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0038/2012 a B7-0029/2012
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva a tvorbe verejných statkov (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
v mene skupiny ECR
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k tvorbe verejných statkov
Maria do Céu Patrão Neves
v mene poslaneckého klubu PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
v mene skupiny S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
v mene skupiny ALDE
Isabella Lövin
v mene skupiny Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
v mene skupiny ECR
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
o samite EÚ - USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
v mene skupiny S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
v mene skupiny ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
v mene skupiny ECR
Niki Tzavela
PDN
1 2
Právne oznámenie