Förslag till resolution
18 träff(ar) för "7:e valperioden, Stevenson Struan"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 529.542   B7-0189/2014
19 februari 2014
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om situationen i Irak
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 februari 2014
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
om situationen i Irak
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
för EPP-gruppen
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Struan Stevenson
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9 oktober 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
om den senaste tidens våldsvåg i Irak
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
för ECR-gruppen
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 mars 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
om Irak: den svåra situationen för minoritetsgrupper, däribland irakiska turkmener
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
för S&D-gruppen
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
för ECR-gruppen
Jaroslav Paška
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 489.308   B7-0279/2012
6 juni 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om den fleråriga budgetramen och egna medel
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
för ECR-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.124   B7-0066/2012
13 februari 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0038/2012 och B7-0029/2012
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om den gemensamma fiskeripolitiken och produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15 februari 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2011)
ECR (B7-0066/2011)
ALDE (B7-0067/2011)
om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter
Maria do Céu Patrão Neves
för PPE-gruppen
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
för S&D-gruppen
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
för ALDE-gruppen
Isabella Lövin
för Verts/ALE-gruppen
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15 november 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
för S&D-gruppen
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
för ALDE-gruppen
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
för ECR-gruppen
Niki Tzavela
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2
Rättsligt meddelande