Προτάσεις ψηφίσματος
100 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Repo Mitro"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.888   B7-0411/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.879   B7-0402/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on Syria: situation in certain vulnerable communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.878   B7-0401/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on Pakistan: recent cases of persecution
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 534.876   RC-B7-0399/2014
16 Απριλίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0399/2014)
S&D (B7-0401/2014)
PPE (B7-0403/2014)
ALDE (B7-0405/2014)
Verts/ALE (B7-0410/2014)
σχετικά με το Πακιστάν: πρόσφατα κρούσματα διώξεων
(2014/2694(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Αντιγόνη Παπαδοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Marek Józef Gróbarczyk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 533.908   RC-B7-0388/2014
16 Απριλίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 5, και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0388/2014)
PPE (B7-0409/2014)
S&D (B7-0411/2014)
ALDE (B7-0412/2014)
Verts/ALE (B7-0414/2014)
σχετικά με την κατάσταση στη Bόρεια Kορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας)
(2014/2696(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari, Αντιγόνη Παπαδοπούλου
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 533.907   RC-B7-0387/2014
16 Απριλίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0387/2014)
EFD (B7-0392/2014)
PPE (B7-0400/2014)
S&D (B7-0402/2014)
ALDE (B7-0404/2014)
Verts/ALE (B7-0407/2014)
σχετικά με τη Συρία: η κατάσταση σε ορισμένες ευάλωτες κοινότητες
(2014/2695(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.656   B7-0256/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on security and human trafficking in the Sinai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.654   RC-B7-0254/2014
12 Μαρτίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0254/2014)
S&D (B7-0256/2014)
ALDE (B7-0259/2014)
Verts/ALE (B7-0260/2014)
PPE (B7-0261/2014)
σχετικά με την ασφάλεια και την εμπορία ανθρώπων στο Σινά
(2014/2630(RSP))
Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Peter Šťastný, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Hiltrud Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.653   B7-0253/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 529.651   RC-B7-0251/2014
12 Μαρτίου 2014
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0251/2014)
Verts/ALE (B7-0252/2014)
S&D (B7-0253/2014)
ALDE (B7-0255/2014)
PPE (B7-0257/2014)
GUE/NGL (B7-0258/2014)
σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη συμφωνία του Κοτονού λόγω των πρόσφατων νόμων που ποινικοποιούν περαιτέρω την ομοφυλοφιλία
(2014/2634(RSP))
Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Salvador Sedó i Alabart, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Gianni Pittella, Ricardo Cortés Lastra, Silvia-Adriana Ţicău
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marije Cornelissen, Jean-Jacob Bicep, Hiltrud Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου