Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Τσουκαλάς Ιωάννης Α."  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.603   B7-0297/2011
9 Μαΐου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0306/2011 και B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 καιB7-0313/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με την κρίση στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.643   B7-0039/2009
14 Σεπτεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις δασοπυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009
Μαριέττα Γιαννάκου, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Ιωάννης Κασουλίδης, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaras Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Markus Pieper, Maurice Ponga, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża Thun und Hohenstein, Ιωάννης Τσουκαλάς, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto, Maria do Céu Patrão Neves
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου