Ontwerpresoluties
52 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Delvaux Anne"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 mei 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
over de situatie van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
namens de ECR-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.821   B7-0193/2013
15 mei 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de terugvordering van activa door landen van de Arabische Lente in overgang
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
namens de PPE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20 mei 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
over de terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase verkeren
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
namens de S&D-Fractie
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
namens de ALDE-Fractie
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock
namens de ECR-Fractie
AMENDEMENTEN
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.790   B7-0173/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.787   B7-0170/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17 april 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
over de mensenrechtensituatie in Kazachstan
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
namens de S&D-Fractie
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
namens de ALDE-Fractie
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
namens de ECR-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17 april 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
over Vietnam, met name de vrijheid van meningsuiting
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
namens de ALDE-Fractie
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock
namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
namens de EFD-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.387   B7-0134/2013
11 maart 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný
namens de PPE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.385   RC-B7-0132/2013
12 maart 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7-0132/2013)
PPE (B7-0134/2013)
ECR (B7-0135/2013)
S&D (B7-0136/2013)
GUE/NGL (B7-137/2013)
Verts/ALE (B7-0138/2013)
over nucleaire dreigingen en mensenrechten in de Democratische Volksrepubliek Korea
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin
namens de S&D-Fractie
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal
namens de ECR-Fractie
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12 maart 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sport
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
namens de PPE-Fractie
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
namens de S&D-Fractie
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
namens de ALDE-Fractie
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
namens de Verts/ALE-Fractie
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie
1 2 3 4 5 6
Juridische mededeling