Προτάσεις ψηφίσματος
214 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Alfano Sonia"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.680   B7-0499/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.677   RC-B7-0496/2011
14 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0496/2011)
ECR (B7-0497/2011)
S&D (B7-0498/2011)
ALDE (B7-0499/2011)
PPE (B7-0500/2011)
σχετικά με τη σύλληψη του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ales Bialatski στη Λευκορωσία
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.668   B7-0487/2011
12 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.663   RC-B7-0482/2011/αναθ. 1
13 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7-0482/2011)
ECR (B7-0483/2011)
Verts/ALE (B7-0485/2011)
PPE (B7-0486/2011)
ALDE (B7-0487/2011)
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Elena Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel, François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 472.661   B7-0481/2011
7 Σεπτεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011, 0425/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
Monica Luisa Macovei, Mariya Ivanova Nedelcheva, Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz De Mera, Salvatore Iacolino, Μαριέττα Γιαννάκου, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino, Rosario Crocetta
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Henri Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni, Jens Rohde
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Dennis de Jong, Søren Bo Søndergaard και Jean-Luc Mélenchon
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.761   B7-0471/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.757   RC-B7-0467/2011/αναθ. 1
6 Ιουλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
σχετικά με την Ινδία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θανατική ποινή σε βάρος του Davender Pal Singh
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock
on behalf of the ECR Group
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, Miguel Portas
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.755   B7-0465/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on Indonesia: including attacks on minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.750   B7-0460/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo, mass rape in the South Kivu province
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 465.746   B7-0456/2011
4 Ιουλίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τις αλλαγές στο Σένγκεν
Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου