Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.680   B7-0499/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.677   RC-B7-0496/2011
14. september 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0496/2011)
ECR (B7-0497/2011)
S&D (B7-0498/2011)
ALDE (B7-0499/2011)
PPE (B7-0500/2011)
Valgevene kohta: inimõiguste kaitsja Ales Bialiatski vahistamine
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
fraktsiooni S&D nimel
Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki
fraktsiooni ALDE nimel
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 472.668   B7-0487/2011
12. september 2011
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Olukord Süürias
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.663   RC-B7-0482/2011/rev. 1
13. september 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0482/2011)
ECR (B7-0483/2011)
Verts/ALE (B7-0485/2011)
PPE (B7-0486/2011)
ALDE (B7-0487/2011)
Olukord Süürias
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Elena Băsescu
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Graham Watson
fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel, François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 472.661   B7-0481/2011
7. september 2011
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011 ja B7-0425/2011 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
ELi jõupingutused korruptsiooniga võitlemisel
Monica Luisa Macovei, Mariya Ivanova Nedelcheva, Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz De Mera, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Jean-Pierre Audy ja Roberta Angelilli
fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta
fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni ja Jens Rohde
fraktsiooni ALDE nimel
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Dennis de Jong, Søren Bo Søndergaard ja Jean-Luc Mélenchon
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
MUUDATUSED
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.761   B7-0471/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 465.757   RC-B7-0467/2011/rev. 1
6. juuli 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
India, eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
fraktsiooni S&D nimel
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marisa Matias, Miguel Portas
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.755   B7-0465/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on Indonesia: including attacks on minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.750   B7-0460/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo, mass rape in the South Kivu province
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 465.746   B7-0456/2011
4. juuli 2011
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Schengeni eeskirjade muutmine
Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova
fraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave