Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
16 17 18 19 20 21 22
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.544   B7-0712/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Eritrean refugees held hostage in Sinai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.543   B7-0711/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Uganda: the Bahati Bill and discrimination against the LGBT population
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 450.541   RC-B7-0709/2010
15. detsember 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0709/2010)
ECR (B7-0710/2010)
ALDE (B7-0711/2010)
Verts/ALE (B7-0718/2010)
PPE (B7-0727/2010)
GUE/NGL (B7-0729/2010)
Uganda ja Bahati eelnõu ning homo-, bi- ja transseksuaalide diskrimineerimine
Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Dominique Baudis
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina Creţu
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Louis Michel
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 450.540   RC-B7-0708/2010
15. detsember 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0708/2010)
ALDE (B7-0713/2010)
Verts/ALE (B7-0717/2010)
ECR (B7-0725/2010)
PPE (B7-0726/2010)
GUE/NGL (B7-0730/2010)
Malaisia: peksukaristuse kasutamine
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Barbara Weiler
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.476   B7-0640/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Tibet - plans to institute Chinese as main language of instruction
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.475   B7-0639/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 450.473   RC-B7-0637/2010
24. november 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0637/2010)
S&D (B7-0638/2010)
ALDE (B7-0640/2010)
ECR (B7-0642/2010)
Verts/ALE (B7-0643/2010)
PPE (B7-0644/2010)
Kava kehtestada Tiibetis põhiliseks õpetuskeeleks hiina keel
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 450.471   RC-B7-0635/2010
24. november 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0635/2010)
S&D (B7-0636/2010)
ALDE (B7-0639/2010)
ECR (B7-0641/2010)
Verts/ALE (B7-0645/2010)
GUE/NGL (B7-0646/2010)
PPE (B7-0647/2010)
Birma - valimiste läbiviimine ja opositsiooniliidri Aung San Suu Kyi vabastamine
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb
fraktsiooni S&D nimel
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.406   B7-0589/2010
18 October 2010
XML  PDF  WORD 
on Cambodia: in particular the case of Sam Rainsy
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 450.385   RC-B7-0550/2010
20. oktoober 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0550/2010)
ALDE (B7-0589/2010)
Verts/ALE (B7-0590/2010)
S&D (B7-0591/2010)
ECR (B7-0593/2010)
PPE (B7-0594/2010)
Kambodža, eelkõige Sam Rainsy juhtum
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor, Thomas Mann
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Robert Goebbels
fraktsiooni S&D nimel
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Sarah Ludford
fraktsiooni ALDE nimel
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
16 17 18 19 20 21 22
Õigusalane teave