Ontwerpresoluties
214 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Alfano Sonia"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.581   B7-0222/2014
25 februari 2014
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de situatie in Oekraïne
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
namens de ALDE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26 februari 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
over de situatie in Oekraïne
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
namens de PPE-Fractie
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
namens de S&D-Fractie
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
namens de ALDE-Fractie
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
namens de ECR-Fractie
Adrian Severin
AMENDEMENTEN
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25 februari 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
over de inzet van gewapende drones
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
namens de PPE-Fractie
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
namens de Verts/ALE-Fractie
Sabine Lösing
namens de GUE/NGL-Fractie
AMENDEMENTEN
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
14 januari 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
namens de PPE-Fractie
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
namens de S&D-Fractie
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 519.352   RC-B7-0474/2013
21 oktober 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0474/2013)
ALDE (B7-0475/2013)
S&D (B7-0476/2013)
EFD (B7-0477/2013)
GUE/NGL (B7-0479/2013)
Verts/ALE (B7-0480/2013)
over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa
(2013/2827(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli
namens de PPE-Fractie
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino
namens de S&D-Fractie
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi
namens de ALDE-Fractie
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie
Rolandas Paksas
namens de EFD-Fractie
Cristiana Muscardini
ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.890   B7-0261/2013
5 juni 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
namens de ALDE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 juni 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
namens de S&D-Fractie
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.861   B7-0248/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Rwanda: the case of Victoire Ingabire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.855   B7-0242/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on India: Execution of Mohammad Afzal Guru and its implications
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.852   B7-0239/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling