Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
16 17 18 19 20 21 22
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.802   RC-B7-0265/2011
6 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
ECR (B7-0265/2011)
Verts/ALE (B7-0267/2011)
ALDE (B7-0269/2011)
S&D (B7-0271/2011)
PPE (B7-0272/2011)
GUE/NGL (B7-0273/2011)
w sprawie Zimbabwe
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ana Gomes
w imieniu grupy politycznej S&D
Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
w imieniu grupy politycznej ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
w imieniu grupy politycznej ECR
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Fiorello Provera
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.800   RC-B7-0263/2011
6 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0263/2011)
Verts/ALE (B7-0264/2011)
ALDE (B7-0266/2011)
S&D (B7-0268/2011)
PPE (B7-0270/2011)
w sprawie zakazu przeprowadzenia wyborów do tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Nepalu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
w imieniu grupy politycznej S&D
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
w imieniu grupy politycznej ECR
Fiorello Provera
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.799   B7-0262/2011
4 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.793   RC-B7-0256/2011
6 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
ECR (B7-0256/2011)
Verts/ALE (B7-0258/2011)
S&D (B7-0259/2011)
PPE (B7-0260/2011)
ALDE (B7-0262/2011)
w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien
w imieniu grupy politycznej S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan,
w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.791   B7-0254/2011
4 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu Parlamentu
w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.786   RC-B7-0249/2011/popr. 1
5 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
w imieniu grupy politycznej S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
w imieniu grupy politycznej ALDE
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
w imieniu grupy politycznej ECR
PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.783   B7-0246/2011
4 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.781   RC-B7-0244/2011
5 kwietnia 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0244/2011)
S&D (B7-0245/2011)
ALDE (B7-0246/2011)
PPE (B7-0247/2011)
GUE/NGL (B7-0248/2011)
w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Tokia Saïfi
w imieniu grupy politycznej PPE
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes, Carmen Romero López
w imieniu grupy politycznej S&D
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake
w imieniu grupy politycznej ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala, Frieda Brepoels
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
w imieniu grupy politycznej ECR
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 459.734   B7-0191/2011
8 marca 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.723   B7-0180/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus - in particular the case of Ales Mikhalevic and Natalia Radin
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
16 17 18 19 20 21 22
Informacja prawna