Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.012   B7-0397/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.011   B7-0396/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 492.008   RC-B7-0393/2012
4 iulie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0393/2012)
Verts/ALE (B7-0394/2012)
ALDE (B7-0402/2012)
S&D (B7-0403/2012)
ECR (B7-0405/2012)
referitoare la Belarus, în special la cazul lui Andrzej Poczobut
(2012/2702(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal
în numele Grupului ECR
Jaroslav Paška
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 492.004   RC-B7-0389/2012/rev. 1
4 iulie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
referitoare la violențele împotriva femeilor lesbiene și drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din Africa
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
în numele Grupului Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 iulie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
referitoare la scandalul privind cazul de avort forțat din China
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
în numele Grupului ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
în numele Grupului GUE/NGL
Jaroslav Paška
AMENDAMENTE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.952   B7-0333/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on cases of impunity in the Philippines
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.945   B7-0326/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on Human Rights and security situation in the Sahel region
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.937   B7-0318/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of the ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 491.934   B7-0315/2012
11 iunie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația drepturilor omului din Tibet
(2012/2685(RSP))
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 iunie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
referitoare la situația drepturilor omului din Tibet
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
în numele Grupului PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
în numele Grupului ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera
în numele Grupului EFD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică