Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.616   B7-0455/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Persecution of Rohingya Muslims in Burma
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.611   B7-0450/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on South-Africa: massacre of striking miners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.605   B7-0444/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan: the case of Ramil Safarov
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 493.604   RC-B7-0443/2012
12. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0443/2012)
Verts/ALE (B7-0445/2012)
GUE/NGL (B7-0446/2012)
ECR (B7-0447/2012)
PPE (B7-0448/2012)
ALDE (B7-0450/2012)
o Južnej Afrike: masakre štrajkujúcich baníkov
(2012/2783(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Alf Svensson
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Raimon Obiols
v mene skupiny S&D
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 493.600   B7-0439/2012
10. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o Sýrii
(2012/2788(RSP))
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein
v mene skupiny ALDE
NÁVRH UZNESENIA
PE 493.598   B7-0437/2012
10. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o politickom využívaní justície v Rusku
(2012/2789(RSP))
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 493.588   RC-B7-0427/2012
12. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0427/2012)
Verts/ALE (B7-0430/2012)
PPE (B7-0431/2012)
ECR (B7-0436/2012)
ALDE (B7-0437/2012)
o politickom využívaní justície v Rusku
(2012/2789(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky
v mene skupiny PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
Werner Schulz, Tarja Cronberg
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 493.587   RC-B7-0426/2012
12. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0426/2012)
S&D (B7-0449/2012)
GUE/NGL (B7-0452/2012)
PPE (B7-0453/2012)
Verts/ALE (B7-0454/2012)
ALDE (B7-0455/2012)
o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku
(2012/2784(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
v mene skupiny ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 493.586   RC-B7-0425/2012
12. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0425/2012)
PPE (B7-0435/2012)
ECR (B7-0438/2012)
ALDE (B7-0439/2012)
o Sýrii
(2012/2788(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck
v mene skupiny ALDE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
PDN
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.017   B7-0402/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on Freedom of expression in Belarus: in particular the case of Andrzej Poczobut
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie