Parlamentní otázky
19 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Áder János"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2
Greenhouse Gas Emission
E-012560/2011
20 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
János Áder (PPE)
Compliance of permit for cyanide mining project in Verespatak, Romania, with EU law
E-010185/2011
27 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
János Áder (PPE)
Pilot project on ragweed
E-009356/2011
11 October 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
János Áder (PPE)
Usnesení Evropského parlamentu o zákazu těžby nerostných surovin pomocí kyanidu ze dne 5. května 2010
H-000146/2011
22. března 2011
html
Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky
Komisi
Dílčí zasedání: dubnu 2011
článek 116 jednacího řádu
János Áder (PPE)
Strategie EU pro Podunají
O-000014/2011
24. ledna 2011
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler, Elisabeth Jeggle, za skupinu PPE
Správné informace pro rodiče a starší osoby využívající letecké dopravy
O-0217/2010
20. prosince 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer
EFSA's work on micronutrients
E-9154/2010
25 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
János Áder (PPE)
Toxic red sludge disaster in Hungary
E-9063/2010
21 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
János Áder (PPE), József Szájer (PPE), Corien Wortmann-Kool (PPE), Richard Seeber (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Romana Jordan Cizelj (PPE), András Gyürk (PPE)
Bursting of the banks of a reservoir in Hungary and information about comparable reservoirs in the EU
E-8853/2010
18 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Esther de Lange (PPE), Wim van de Camp (PPE), János Áder (PPE)
Katastrofální únik jedovatého červeného kalu v Maďarsku
O-0150/2010
12. října 2010
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
János Áder, József Szájer, Corien Wortmann-Kool, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, za skupinu PPE
1 2
Právní upozornění