Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
35 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Muñiz De Urquiza María"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4
Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη
O-000046/2014
6 Μαρτίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Ioan Enciu, Spyros Danellis, Evgeni Kirilov, Victor Boştinaru, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Jens Geier, Ulrike Rodust, Petra Kammerevert, Franco Frigo, Olga Sehnalová, Mario Pirillo, María Muñiz De Urquiza, Maria Badia i Cutchet, Boris Zala, Norbert Glante, Jutta Haug, Pavel Poc, Georgios Stavrakakis, Marusya Lyubcheva, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Richard Falbr, Vittorio Prodi, Joseph Cuschieri, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols, António Fernando Correia de Campos, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, George Sabin Cutaş, Cătălin Sorin Ivan, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Josefa Andrés Barea, Jörg Leichtfried, Norica Nicolai, Michael Theurer
Breach of human rights in Europe: cruel and degrading treatment of illegal immigrants at the border between Spain and Morocco
E-012538/2013
6 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
María Muñiz De Urquiza (S&D), Raimon Obiols (S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D)
Relocation of Tenneco outside of the EU
E-012294/2013
28 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antonio Masip Hidalgo (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D), Salvador Garriga Polledo (PPE), Willy Meyer (GUE/NGL), Francisco Sosa Wagner (NI)
The application of the directive on cogeneration
E-012215/2013
24 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία
O-000103/2013
2 Οκτωβρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
The impact of austerity policies on education
E-010406/2013
16 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D), Eider Gardiazábal Rubial (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Emilio Menéndez del Valle (S&D)
Social welfare benefits and tax obligations of emigrants in the EU
E-009921/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antolín Sánchez Presedo (S&D), Alejandro Cercas (S&D), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D), Carmen Romero López (S&D), Antonio Masip Hidalgo (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
VP/HR - Protecting the rights of the LGBT community in Russia
E-009901/2013
5 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
Tax lease
E-008627/2013
15 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
María Muñiz De Urquiza (S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Eider Gardiazábal Rubial (S&D), Antolín Sánchez Presedo (S&D)
EU funding of research activities carried out in illegal Israeli settlements
P-008336/2013
11 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
María Muñiz De Urquiza (S&D)
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου