Parlamentsfrågor
127 träff(ar) för "7:e valperioden, Matias Marisa"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet
O-000055/2014
7 april 2014
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen
Occupational hazards in the motor industry
E-004239/2014
4 April 2014
word
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL)
VP/HR - Rights of women detained in Egypt
E-002713/2014
7 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Barbara Matera (PPE), Lara Comi (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Marco Scurria (PPE), David Casa (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Joanna Senyszyn (S&D), Angelika Werthmann (ALDE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Nicole Sinclaire (NI), Roberta Metsola (PPE), Anne Delvaux (PPE), Ana Gomes (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Hannu Takkula (ALDE), Rolandas Paksas (EFD), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Antigoni Papadopoulou (S&D), Alda Sousa (GUE/NGL), Jan Březina (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), Salvador Sedó i Alabart (PPE), Jean Lambert (Verts/ALE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
Unlawful felling of trees in Alqueva and failure to comply with EU legislation
E-002702/2014
7 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Infringement by Portugal of legislation on identifying the risks to workers of exposure to asbestos
E-002701/2014
7 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Contamination of the Ribeira da Pantanha stream (Nelas, Portugal) by industrial effluent discharges
E-002402/2014
3 March 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL)
Urban waste incineration in the Azores
E-001619/2014
13 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Rättigheter för personer med funktionshinder
O-000013/2014
15 januari 2014
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert
Infringement procedure against Spain for its mortgage law
E-014038/2013
11 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Marije Cornelissen (Verts/ALE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Paul Murphy (GUE/NGL), Jacky Hénin (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Estaleiros Nacionais de Viana do Castelo
P-013647/2013
3 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rättsligt meddelande