Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
16 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, CEDERSCHIÖLD Charlotte"  
1 2
Διασυνοριακή περίθαλψη
H-0082/09
3 Φεβρουαρίου 2009
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου I 2009 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Charlotte Cederschiöld προς την Επιτροπή
Επιχειρήσεις του υγειονομικού και ιατρικού κλάδου
E-3602/08
13 Ιουνίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εργατικό δίκαιο
E-2457/07
30 Απριλίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό στον τομέα των υλικών οικοδομών
E-4050/06
14 Σεπτεμβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
E-1541/06
30 Μαρτίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εκτίμηση επιπτώσεων για τη διατήρηση δεδομένων
E-1131/06
10 Μαρτίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
ΕΣΔΑ και διατήρηση δεδομένων
E-0660/06
9 Φεβρουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η διατήρηση προσωπικών δεδομένων
P-0652/06
9 Φεβρουαρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η διατήρηση δεδομένων (κατάσταση στις 14 Δεκεμβρίου 2005)
P-4917/05
15 Δεκεμβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια λόγω της κατασκευής του βορειοευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου, του λεγόμενου Βαλτικού αγωγού
O-0113/05
13 Δεκεμβρίου 2005
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati και Adam Gierek προς την Επιτροπή
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου